Feuchtbiotop

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Laagveen – uniek en soortenrijk
Tijdens de ijstijd – duizenden jaren geleden – bedekte een dik ijspantser het noorden van Duitsland. Het werd warmer, het ijs smolt en het water stroomde de dalkommen in. Er ontstonden meren en langs hun oevers groeiden planten. In de loop der tijd verzamelden zich steeds meer plantenresten op de boden en de meren werden ondieper en stonden droog. Door de afgravingen ontstond er turf. En zo werd het laagveen geboren.

Laagveen en drasland bij de Kapellenmoorgraben
Laagveengebieden zijn zeldzaam in het Emsland. Men vindt ze bijvoorbeeld in de riviervlaktes van de Süd- en Mittelradde, langs de beekloop van de Marka en hier bij Kapellenmoorgraben. Ze zijn voedings- en daarmee soortenrijk. Het overgangsgebied van het veen naar het droge ecosysteem vormt het drasland met veel bijzondere planten en dieren.

Doel! Behoud van het laagveen
Laagveengebieden zijn het leefgebied voor veel bijzondere planten. Daartoe behoren ook het veenmos en het gewoon haarmos, die bij Kapellenmoorgraben steeds meer groeien. Bovendien zijn veel dieren aangewezen op deze open, vochtige en veelzijdige vlakte als belangrijk habitat. Daartoe behoren bijvoorbeeld de heikikkers, libellen en vlinders, maar ook veel vogelsoorten, zoals de bedreigde weidevogels als de kievit en de veldleeuwerik.

Veen en klimaatbescherming
In de veenbodem stapelen plantenresten uit de afgelopen eeuwen zich op waardoor er een hoog gehalte aan CO2 ontstaat. Hierdoor is het behoud van veengebieden belangrijk voor de klimaatbescherming.

Wees een NatuurChecker
Kieviten hebben water in hun buurt nodig! Anders dan sommige andere vogels moeten ze veel drinken om hun voedsel te kunnen verteren.