Feuchtbiotop
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Feuchtbiotop

Laagveen – uniek en soortenrijk

M Matthias Gehrs
Flurbereinigung
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Flurbereinigung

Ruilverkaveling – grondstukken opnieuw inrichten

M Matthias Gehrs
Hecke
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Hecke

Heggen – vol leven

M Matthias Gehrs
Kapellenmoorgraben
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Kapellenmoorgraben

Kapellenmoorgraben – levensader in de biotoop

M Matthias Gehrs
Rinder
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Rinder

Runderen – gulzige natuurbeschermers

M Matthias Gehrs
Schafe
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Schafe

Goed verzorgd – dankzij de vrijwilligers

M Matthias Gehrs
Schafe 2
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Schafe 2

Schapen – „blaten“ voor de soortenrijkdom

M Matthias Gehrs
Stillgewässer
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Stillgewässer

Stilstaande wateren – belangrijke diversiteit

M Matthias Gehrs
Sukzession
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Sukzession

SUCCESSIE – het veranderende natuurlandschap

M Matthias Gehrs
Vögel
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Vögel

Informatietafel toren

M Matthias Gehrs
Wasser
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Wasser

Stille wateren

M Matthias Gehrs
Wiesen und Weiden
Matthias Gehrs am 12.04.2021

Wiesen und Weiden

Gras en weide – groen-bonte ruimte gezocht

M Matthias Gehrs